یه پسر بیست ساله بودم تنهایی روی دوپام ایستاده بودم