یه روزی همه چیو ول میکنم وسط خیابون شعر میخونم سورنا