یادته گفتی چقد غمگین میخونی تو بزن شاد بزن تو هم میتونی