گوتم باشی زیر تخمای گادی گادپوری

اهنگ میگن به چهاریا پشت کرده گادپوری

تنها کسایی که منو زدن پشه هان

دانلود آهنگ گاد پوری با نام بزکش با لینک مستقیم

میگن به چهاریا پشت کرده اه *یرم تو تتل و مابقی

تنها کسایی که زدن منو پشه هان اونم چون پوری خوش گوشته

این ترک از گادپوری دیس به تتلو و هیپهاپولوژیست میباشد.