کلی غم دارم از وقتی رفتی غصه خوردم چاق شدم شکم دارم