کارشون راستی راستی عالی بود اما جای راک اند رول حیف خالی بود