تو از شهر غريب بی نشونی اومدی تو با اسب سفيد مهربونی اومدی