به نام خداوند رنگین کمون خدا اگه میبینی تو سکوت سنگین نمون