برگای زردشو پاییز میده جای برفای سرد تو خالی

اهنگ این دودا واست چه خوبه دایی

دانلود آهنگ این دودا واست چه خوبه دایی خلسه

آهنگ خلصه و تی دی با نام همینجاست

پلو رد شدی خیالت نبود سوخته واست دل سیگارت هنوز

اگه مخت ولش بکنن مشکلو میکنی تو لا علفا گمش

اوضاع منم از قدیم همینه مث قافیه شدم بقلیم ردیفه

توی مخ توهم ترافیک شدید نشستی به فکر ترایی که زدی