بابا پاشو بزن تو گوشم مامان گلایه کن که چرا من یه سر تو کوچم