اهنگ پاییز نامردی شجریان

همایون شجریان آهای خبردار (پاییز اومده پی نامردی)

آهنگ نوستالژیک  همایون شجریان  آهای خبردار

آهای خبردار ، مستی یا هوشیار خوابی یا بیدار خوابی یا بیدار

توی کوچه ها یه نسیم رفته پی ولگردی توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی

یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختک

رو سینه ی من شده ای آوار از گلوی من دستاتو بردار

کوچه های شهر پر ولگرده دل پره درده شهر پره مرده پره نامرده