اهنگ طنز سپیده

آهنگ سپیده ازون روز که بابام پژو خریده

آهنگ طنز سپیده از اون روز که بابام پژو خریده

دانلود اهنگ سپیده به صورت طنز و خنده دار  😆 

غروب شد باز خیالت به سرم زد سپیده بابام بازم تو گوش مادرم زد سپیده

نه یک شب نه دو شب هرشبو هرشب اینجا دعواس

سپیده ازون روز که بابام پژو خریده خونه ما یه روز خوش ندیده