اهنگ شایع با نام دارم خواننده کراس

اسم خواننده دختر آهنگ جدید شایع دارم

توضیح درباره آهنگ شایع و سجادی با نام دارم 

این آهنگ  با لیبل زیرزمین و محصول لعنت موزیک می باشد. در این آهنگ یک خواننده دختر نیز حضور دارد که نه در کاور آهنگ و نه در پیجهای شخصی خود خواننده های آهنگ در زمان منتشر شدن هیچ اسمی ازش برده نشده و دلیلش هنوز معلوم نیست.

آیا جاستینا خواننده دختر آهنگ شایع و سجادی با نام دارم میباشد ؟