اهنگ اومدی اما دیدم دست تو سرده گفتی از قطب اومدم خرس منو