آغاسی دو کبوتر بشیمو پر بزنیم به همه سوی جهان سر بزنیم